roszczeniowy - Strona główna
 
Strona główna
Przypisane pracownikowi, sprawującemu funkcje kierownicze winy
Związek miejscowy i czasowy wypadku z pracą
Czas dyżuru
Umowy sprzedaży jako czynności niezupełne na gruncie prawa cywilnego
Po ostatecznym sprecyzowaniu swoich pretensji powód (pozwany wzajemny) Henryk J. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (powoda wzajemnego) Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w W. zaległego wynagrodzenia za pracę za okres od października 2003 r. do stycznia 2004 r. w kwocie 10.894,43 złotych, odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy w kwocie 14.000 złotych, ekwiwalentu za niewykorzystane dwadzieścia dni urlopu wypoczynkowego w kwocie 4.400,24 złotych, różnicy pomiędzy należną a wypłaconą nagrodą jubileuszową oraz ustawowych odsetek od dłużnych sum liczonych od daty wymagalności roszczeń do dnia ich zapłaty.
W uzasadnieniu żądań podał, iż z uwagi na niewypłacanie przez pracodawcę przysługującego powodowi wynagrodzenia za pracę rozwiązał łączący strony stosunek zatrudnienia bez wypowiedzenia. Z tego tytułu winien otrzymać - oprócz zaległego wynagrodzenia - odszkodowanie. Pozwany niesłusznie też odmawia realizacji ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, albowiem niedopuszczalne jest udzielenie urlopu w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w zakładzie. Wreszcie wspomniana nagroda jubileuszowa została naliczona i wypłacona w ratach, lecz w niepełnej wysokości.
Pozwany (powód wzajemny) - Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w W. wniosło o oddalenie powództwa ponad kwotę 10.294,43 złotych tytułem zaległego wynagrodzenia za pracę i rozłożenie tejże należności na raty. Motywując swoje stanowisko w sprawie przyznało, że wypłaciło powodowi wynagrodzenia za okres od października 2003 r. do stycznia 2004 r., ale jego zadłużenie jest niższe od dochodzonego pozwem. Chybione są również roszczenia powoda dotyczące ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, skoro urlop ten został mu udzielony w okresie biegu wypowiedzenia umowy o pracę.
Strona pozwana wniosła jednocześnie powództwo wzajemne, domagając się zasądzenia od powoda (pozwanego wzajemnego) kwoty 41.100 złotych tytułem odszkodowania za wyrządzone szkody. W uzasadnieniu wskazała, iż wskutek niewłaściwego nadzorowania przez Henryka J. zamówień mocy umownej energii elektrycznej, przyjęcia do realizacji zamówienia na sprzedaż kruszywa od niewiarygodnego kontrahenta, niezapobieżenia zaginięcia betonowych płyt, bezzasadnego udzielenia poręczenia wekslowego na zabezpieczenie kredytu firmie "B." S.A. i korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych pracodawca poniósł szkodę opiewającą na sumę 138.000 złotych. Odpowiedzialność powoda ograniczono jednak do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę.
Powód (pozwany wzajemny) wniósł o oddalenie powództwa wzajemnego.
Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2005 r. zasądził od pozwanego (powoda wzajemnego) Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Wodzisławiu Śląskim na rzecz powoda (pozwanego wzajemnego) Henryka J. kwotę 10.294,43 złotych z ustawowymi odsetkami od daty 4 marca 2004 r. i kwotę 3.170 złotych z ustawowymi odsetkami od daty 4 marca 2004 r. oraz oddalił powództwo główne w pozostałym zakresie, a powództwo wzajemne w całości i nadał orzeczeniu w punkcie 1 rygor natychmiastowej wykonalności do sumy 3.491 złotych.
Sąd I instancji ustalił, że powód Henryk J. był zatrudniony w pozwanym Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w W. od 1 października 1975 r. na stanowisku zastępcy dyrektora. Pismem z dnia 24 października 2003 r. zarządca komisaryczny Przedsiębiorstwa Aleksander B. odwołał powoda z zajmowanego stanowiska, uznając odwołanie za równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który to okres miał upłynąć 31 stycznia 2004 r. Przyczyną rozwiązania stosunku pracy była likwidacja stanowiska pracy powoda. Jednocześnie zwolniono Henryka J. z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, zapewniając mu prawo do wynagrodzenia. Pismem z daty 17 listopada 2003 r. udzielono powodowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze 17 dni za 2003 r. i 3 dni za 2004 r. Pracodawca od października 2003 r. zalegał z zapłatą bieżącego wynagrodzenia za pracę powoda. Zadłużenie z tego tytułu opiewa na kwotę 10.294,43 złotych. W tej sytuacji Henryk J. rozwiązał przedmiotowy stosunek zatrudnienia bez wypowiedzenia z winy pracodawcy z dniem 29 stycznia 2004 r. Na żądanie powoda pozwany wystawił mu nowe świadectwo pracy ze wskazaniem powyższego trybu ustania stosunku pracy. Do chwili odejścia Henryka J. z zakładu nie otrzymał on należnej mu nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy. Zaległość z tego tytułu wynosi 3.170 złotych.
Co do podnoszonych przez stronę pozwaną okoliczności uzasadniających powództwo wzajemne Sąd Okręgowy ustalił, iż w dniu 9 kwietnia 1999 r. dyrektor i zastępca dyrektora Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w W. udzielili poręczenia wekslowego na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank firmie "B." S.A. na kwotę 400.000 złotych. Natomiast w dacie 7 kwietnia 2000 r., na podstawie obslugaprawna.net.pl odnowienia długu, złożono podpisy na deklaracji wekslowej poręczając solidarnie z kredytobiorcą za zobowiązania wspomnianej firmy "B." S.A. Kredytobiorca nie spłacił udzielonego kredytu. Pismem z dnia 2 sierpnia 2001 r. Bank zgłosił wierzytelność wynikającą z poręczenia do postępowania układowego. Pozwany zobowiązany był uregulować z tego tytułu sumę 63.086,52 złote.
W 1996 r. Bank G. udzielił Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego w W. kredytu na kwotę 250 złotych, który został następnie przekwalifikowany na kredyt w rachunku bieżącym, wzrastający stopniowo do sumy 800.000 złotych.
W trakcie zatrudnienia u pozwanego powód korzystał - za zgodą zarządcy komisarycznego - z samochodu służbowego marki "Polonez", którym dojeżdżał z miejsca zamieszkania do siedziby przedsiębiorstwa i jego zakładów terenowych w G. i B.
Przed Prokuraturą Rejonową w Wodzisławiu Śląskim toczyły się pod sygn. akt 1DS, 1400/04, 1DS 325/04, 1DS 882/04 i 1DS 146/04 postępowania w sprawie niekorzystnego rozporządzania mieniem Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego przez korzystanie z samochodu służbowego i działanie na szkodę zakładu poprzez udzielenie poręczenia firmie "B." S.A. oraz zaciąganie kredytów w Banku G. mimo trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Poza ostatnim z wymienionych postępowań, w którym skierowano do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi R. o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem pracodawcy, pozostałe postępowania umorzono, aczkolwiek postanowienia tej treści są nieprawomocne.
Przechodząc do rozważań prawnych Sąd I instancji skonstatował, iż słuszne są pretensje pozwu głównego w zakresie zaległego wynagrodzenia za pracę i nagrody jubileuszowej. Zgodnie z art. 85 § 1 k.p. wynagrodzenie powinno być wypłacone co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminem. Bezspornym jest, że przez kilka miesięcy powód nie otrzymywał wynagrodzenia w pełnej wysokości. Według nie kwestionowanych przez strony wyliczeń służb księgowych pozwanego zadłużenie z tego tytułu opiewa na kwotę 10.294,43 złote. Nie ulega też wątpliwości, że zaległość z racji niezrealizowanej a należnej uprawnionemu nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy wynosi 3.170 złotych. Sumy te zasądzono na rzecz Henryka J. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu. Natomiast nie uwzględniono wniosku pozwanego o rozłożenie powyższych kwot na raty, a to wobec nieistnienia szczególnych okoliczności, przemawiających za takim rozstrzygnięciem. Prawdą jest, iż przedsiębiorstwo przeżywa kłopoty ekonomiczne, ale również niekorzystne jest położenie powoda, który przez długi okres czasu pozostawał bez bieżących środków utrzymania. Tymczasem wypłata wynagrodzenia za pracę powinna mieć pierwszeństwo przed realizacją innych zobowiązań finansowych zakładu.
Odnośnie roszczeń odszkodowawczych pozwu Sąd Okręgowy uznał, że są one bezpodstawne. Wprawdzie nie wypłacając wynagrodzenia za pracę pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika, co upoważniło Henryka J. do rozwiązania stosunku zatrudnienia bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 11 k.p., jednakże fakt ten nie zmienia sytuacji pracownika. Łączący strony stosunek pracy i tak uległby rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia, tj. 31 stycznia 2004 r. Odszkodowanie ma zaś charakter kompensacyjny i powinno odpowiadać utraconym przez pracownika zarobkom. Powód nie poniósł zaś tego rodzaju szkód majątkowych.
Chybione jest również dochodzone przez Henryka J. żądanie w zakresie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W myśl art. 1671 k.p. ma bowiem prawo udzielić pracownikowi urlopu w czasie biegu wypowiedzenia, a pracownikowi przysługiwałoby roszczenie o wypłatę ekwiwalentu wtedy, gdyby nie był w stanie wykorzystać urlopu zgodnie z jego celem, czyli dla regeneracji sił i wykazał, że wyrażał gotowość świadczenia pracy, lecz nie został do niej dopuszczony. W przypadku powoda okres wypowiedzenia był wystarczająco długi, aby móc go przeznaczyć na wypoczynek, zaś Henryk J. nie żądał dopuszczenia go do pracy w tym czasie.
Bezzasadne jest wreszcie całe powództwo wzajemne.
Zgodnie z art. 114 k.p. pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. W myśl art. 116 k.p. pracodawca zobowiązany jest wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika z tego tytułu. W tym kontekście chybionym jest wniosek powoda wzajemnego o powołanie biegłego, celem określenia rozmiarów szkody wyrządzonej przez pozwanego wzajemnego, gdyż to pracodawca powinien wiedzieć czy i jakie straty poniósł w wyniku działań pracownika. Przedłożone przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego dokumenty nie wnoszą do sprawy żadnych istotnych elementów. Potwierdzają jedynie trudną sytuację ekonomiczną Zakładu, a w szczególności w zakresie niemożności regulowania licznych zobowiązań. Nie wyjaśniają natomiast przyczyn tego stanu rzeczy i roli powoda w doprowadzeniu do pogorszenia się kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wbrew zarzutom pozwanego przeciwko Henrykowi J. nie toczy się jakiekolwiek postępowanie karne, zwłaszcza zaś nie występuje on w żadnej sprawie w charakterze podejrzanego lub oskarżonego.
Z kolei wezwany do osobistego stawiennictwa, celem przesłuchania w charakterze strony, zarządca komisaryczny zakładu nie wziął udziału w rozprawie i nie przedłożył jakichkolwiek dodatkowych dowodów pozwalających na ustalenie istnienia szkód w majątku przedsiębiorstwa, okoliczności ich powstania oraz winy powoda w tym względzie. Zdaniem Sądu I instancji powództwo wzajemne na obecnym etapie postępowania jest co najmniej przedwczesne.
Apelację od wyroku w części oddalającej roszczenie pozwu o zasądzenie odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy złożył powód, wnosząc o zmianę orzeczenia i uwzględnienie określonych w tym przedmiocie pretensji. W uzasadnieniu środka odwoławczego zarzucił, iż w świetle pisemnych motywów rozstrzygnięcia pierwszoinstancyjnego niewypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę uprawniało powoda do rozwiązania stosunku zatrudnienia w trybie art. 55 § 11 k.p. W tej sytuacji niezrozumiałe jest stwierdzenie, że skorzystanie przez apelującego z tej możliwości niczego nie zmieniło w jego położeniu. Przeciwnie - oświadczenie woli tej treści zapobiegło upływowi okresu wypowiedzenia dokonanego przez stronę pozwaną. Przewidziane w art. 55 § 11 k.p. odszkodowanie nie ma zaś charakteru kompensacyjnego, lecz także sankcyjny. Powód poniósł zresztą konkretne straty majątkowe wskutek postępowania pracodawcy, gdyż przez cztery miesiące nie otrzymywał wynagrodzenia za pracę, a należność z tego tytułu nie została uregulowana do tej pory. Rozwiązując stosunek pracy w opisanym trybie powód utracił też prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Today, there have been 1 visitors (2 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=